سامانه آموزش آیین نامه رانندگی

وب سایت آموزشی

سامانه آموزش آیین نامه رانندگی برگزیده جشنواره بین المللی رسانه دیجیتال

مشاهده وبسایت

درباره این پروژه

این سامانه توسط اعضای هارمس در شرکت پیشخوان خدمات گستر ایرانیان پیاده سازی شده است. در این سامانه کاربر فیلم های آموزش رانندگی، تابلوها و نشان ها را دیده و در ادامه می تواند در آزمون ها شرکت کند. در قسمت مر بوط به آزمون ها شما می توانید روند نتایج بدست آمده از آزمون ها را مشاهده و میزان پیشرفت خود را بسنجید. آزمون درک از خطر آزمون دیگری است که در این سامانه پیاده سازی شده است.